MOTTO

„Začiatkom a koncom našej didaktiky nech je hľadať a nachádzať spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v školách menej zhonu, nechuti a márnej práce, no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu, menej temnôt, zmätkov a roztržiek, no viacej svetla, poriadku, mieru a pokoja“.

(Ján Amos Komenský - Veľká Didaktika)

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLE

frontpage skola Názov a sídlo školy:
 • Základná škola s materskou školou
 • Školská 240, Veľký Slavkov

skola Kontaktné údaje:

 • Web: http://www.skolaslavkov.sk 
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Tel: 0948 103 650, 0918613757, 052/7893181
vedenie Vedenie školy:
 • Riaditeľ školy: Mgr. Jana Keťová
 • Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Petra Glatzová
 
facebook  youtube  blogger  gmail  google  linkedin  rss  twitter 
Logo EU ESC logo opv MPC

 NAŠE CIELE

 • vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie,
 • aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť,
 • aby sa v ďalšom živote, na štúdiách i v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami a vedomosťami, ktoré získali už na základnej škole,
 • vychovávať mladých ľudí, ktorí budú mať radosť zo života a uplatnia sa v ňom,
 • predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť a podobne,
 • sústavne a cieľavedome sa podieľať na vytváraní zdravého, ekologicky čistého a estetického prostredia školy,
 • zapojiť sa do programov, súťaží podporujúcich zdravie a zdravú školu,
 • materiálnymi hodnotami sa podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy,
 • aktívne podporovať talentovaných a nadaných žiakov, individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží, korešpondenčných kvízov a predmetových olympiád na úrovni školy, okresu, prípadne SR,
 • zvýšenú pozornosť venovať slabo prospievajúcim žiakom v spolupráci s rodičmi, s PPP a individuálnym prístupom zvyšovať ich vzdelávaciu úroveň,
 • v ŠKD sa usilovať o zabezpečenie duševného a telesného vývoja detí, o rozvíjanie mravnej, etickej, estetickej a telesnej kultúry. Pestovať u detí morálno-vôľové vlastnosti, citovú výchovu, utvárať dobré vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, medzi vekové rozdielnymi deťmi, formovať u nich kladný vzťah k práci, viesť ich k ochrane životného prostredia,
 • vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov školy,
 • úzko spolupracovať s radou školy, združením rodičov, s OcÚ a s ostatnými organizáciami pre sústavné vytváranie čo najlepších podmienok a zvyšovanie celkovej úrovne školy.