Školský vzdelávací program MŠ

Materská škola , Školská 240 ,  Veľký Slavkov

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ČAROVNÁ ŠKOLA HROU

 

 

 

 

 

Obsah

1.      Základné identifikačné údaje o škole (názov školy, názov vzdelávacieho programu, stupeň vzdelania, dĺžka štúdia, forma výchovy a vzdelávania, vyučovací jazyk)

2.      Vymedzenie vlastných cieľov

3.      Vlastné zameranie školy

4.      Učebné osnovy a východiská plánovania

5.      Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

6.      Personálne zabezpečenie

7.      Materiálno-technické a priestorové podmienky

8.      Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

9.      Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

10.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

11.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

1.Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy

Základná škola s materskou školou

Veľký Slavkov

Názov ŠkVP

ČAROVNÁ ŠKOLA HROU

Stupeň vzdelania

Predprimárne vzdelávanie

Dĺžka dochádzky

1-4 roky

Forma výchovy a vzdelávania

Poldenná a celodenná

Vyučovací jazyk

Slovenský

2.Vymedzenie vlastných cieľov

- napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi

- uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu)

- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou

- prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa

- posilňovať úctu k starším ľuďom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre

- získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám

- pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami

- naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na  celoživotné vzdelávanie

- naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia  zdravej výživy a chrániť  životné prostredie

3.Zameranie školy

Materská škola sa už niekoľko rokov vďaka prekrásnej tatranskej prírode v okolí MŠ zameriava na environmentálnu výchovu, oboznamuje deti s dôležitosťou chrániť našu Zem, učí neznečisťovať prírodu a podporuje kladný vzťah k zvieratám.

Organizuje  športovo – turistické vychádzky do blízkeho okolia, exkurzie zamerané na tatranskú prírodu, má výborné spojenie s Vysokými Tatrami, pravidelne organizuje výlety do Múzea TANAP-u.

Plní úlohy a ciele zdravej školy, dbá na zdravé stravovanie a dodržiavanie pitného režimu.

MŠ každoročne navštevujú pracovníci polície, požiarnici, záchranári so sanitkou spolu s ukážkami ich práce, deti sa oboznamujú s rizikovými povolaniami a ich významom pre náš život.

V rámci spolupráce s rodinou sa využívajú aktuálne dni venované napr. Deň matiek, vianočné a veľkonočné tvorivé dielne a iné.

V spolupráci s obecným úradom  organizuje kultúrne podujatia pre našich seniorov a iné aktivity.

Materská škola úzko spolupracuje so základnou školou, deti „predškoláci“ pravidelne navštevujú základnú školu, zúčastňujú sa ukážkových vyučovacích hodín.

Pre pestrejších život v našej MŠ pripravujeme pre deti Mikuláša, oslavy MDD, športový  deň v obci, divadlá, rozlúčku s predškolákmi.

Materská škola rodinného typu učí deti rozvoju tolerancie, úcty a sociálneho cítenia.

4. Učebné osnovy a východiská plánovania

JESEŇ

 

TÉMA

Obsah, kľúčové slová

OTVÁRA SA BRÁNA

·        meno, vek, záľuby, priestory MŠ,

·        časti dňa, rodina

·        hračky a predmety

·        bezpečnosť na ceste

FAREBNÁ JESEŇ

·        ako sa mení zem, ročné obdobia

·        lesné zvieratá, ihličnaté a listnaté stromy

·        jesenná úroda(ovocie, zelenina)

·        zdravá a nezdravá výživa, zmysly

RASTIEME ZDRAVO

·        ľudské telo, kostra

·        orgány v tele

·        Evička nám ochorela(choroba, úrazy a zdravie)

·        starostlivosť o zuby(lekári a prevencia, technika čistenia chrupu)

ZIMA

 

TÉMA

Obsah, kľúčové slová

ZIMNÁ KRÁĽOVNÁ

·        znaky zimy , advent, Mikuláš

·        výzdoba, tradície dávne i súčasné

·        koledy, besiedka, výroba darčekov

MRZNE, FÚKA, PADÁ SNEH

·        zimné športy

·        starostlivosť o zvieratká a vtáky v zime

·        časové vzťahy(rok, mesiac, týždeň, včera, dnes, zajtra)

·        Fašiangy(karneval, masky a tradície)

SVET OKOLO NÁS

·        malý bádateľ(živá a neživá príroda

·        vlastnosti predmetov(materiály a povrchy)

·        meteorológia(počasie a prírodné javy)

·        vesmír

JAR

 

KNIHA-PRIATEĽ ČLOVEKA

·        starostlivosť o knihy, cesta knihy

·        rozprávky

·        knižnica, poézia a próza

·        divadielka a bábkové predstavenia

DOTKNI SA ZEME

·        jar, zmeny v prírode, charakteristické znaky

·        Veľkonočné sviatky a tradície

·        domáce zvieratá

·        úžitok zvierat

·        časti rastlín, klíčenie semienka

SRDCE DOKORÁN

·        kvety, lúčne, liečivé a jarné

·        vzťahy v rodine, členovia

·        povolania

·        národy a rasy, kontinenty

LETO

 

SLNEČNÉ POZDRAVY LETA

·        vitaj leto, charakteristické znaky, počasie

·        dopravné prostriedky, dopravná výchova

·        príroda okolo vodných tokov, živočíchy

·        rozlúčka so škôlkou

ŠTANDARDY , PLNENÉ  PRIEBEŽNE :

      DIEŤA V MATERSKEJ ŠKOLE :

·        Má osvojené základné hygienické návyky

·        Ovláda základné sebaobslužné činnosti

·        Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní

·        Udržiava poriadok

·        Dodržiava pravidlá v pohybových hrách

Človek a spoločnosť

·        Plynule rozpráva o povinnostiach, záľubách

·        Vie, koľko má rokov

·        Oslovuje deti v triede menom, pozná mená učiteliek

·        Nadviaže adekvátny sociálny kontakt

·        Volí vhodný pozdrav, používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie

·        Rešpektuje dohodnuté pravidlá

·        Správa sa ohľaduplne k rovesníkom i dospelým

·        Spolupracuje v skupinovej činnosti

·        Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť

·        V dialógu vie vypočuť iných

·        Požiada o pomoc, keď si to vyžaduje situácia

·        Poďakuje za pomoc od druhých

·        Vie poskytnúť pomoc iným

·        Podelí sa o veci

·        Reaguje adekvátne na dobré skutky

·        Presadzuje sa v hre spoločensky prijateľným spôsobom

·        Odmieta nevhodné správanie

·        Nenásilne rieši konflikt

Jazyk a komunikácia

·        Spontánne a aktívne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami

·        Reaguje na neverbálne signály (gestá a mimiku)

·        Rozumie spisovnej podobe jazyka

·        Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiely medzi poéziou a prózou

·        Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne používa výrazy ako autor- spisovateľ, kniha, ilustrátor

·        Pri kreslení a grafomotorických cvičeniach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky je primeraná

·        Úchop a tlak ceruzky zodpovedá norme

5. Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania

a vydávanie dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu v materskej škole.

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa v školskom roku , v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je“ Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania“. Osvedčenia sa odovzdávajú pri rozlúčke s predškolákov posledný deň školského roka.

6.Personálne zabezpečenie

Materská škola má dve učiteľky s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Jedna učiteľka absolvuje externé štúdium na strednej pedagogickej škole v Levoči.

7.Materiálno – technické a priestorové podmienky

Materská škola je dvojtriedna, nachádza sa v budove základnej školy. Vstupná chodba slúži ako šatňa pre obe triedy, na prízemí sa nachádza trieda „Sovíčatá“ staršie deti. Na prvom poschodí je jedáleň spoločná so základnou školou, toalety pre chlapcov a toalety pre dievčatá, ktoré sú spojené s umyvárkou. Na druhom poschodí je trieda „Lienky“ mladšie deti, ďalej je tu spálňa, sklad  na učebné pomôcky a kancelária pre učiteľky.

Pre deti materskej školy je k dispozícii átrium s hojdačkami, preliezačky a pieskovisko.

Za budovou materskej školy je aj školské ihrisko, kde je drevený domček so šmýkačkou a veľké futbalové ihrisko.

Materská škola je vybavená odbornou i detskou literatúrou, modernými učebnými pomôckami, didaktickými hračkami a telovýchovným náradím, ktoré sú neustále dopĺňané.

K dispozícii máme aj dostatok funkčnej didaktickej techniky ( tlačiarne, notebooky, CD prehrávač, televízor a v jednej triede je nainštalovaná interaktívna tabuľa).

Priestorové a materiálne podmienky materskej školy sú na primeranej úrovni a spĺňajú základné podmienky, ustanovené školským zákonom a vyhláškou MZ SR o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

8.Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Za bezpečnosť  a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogický zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.

Usporiadanie denných činností zabezpečuje vyvážené striedanie činností a vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa.

Materská škola denne zabezpečuje pitný režim pre deti, je voľne dostupný v triedach.

9.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

V MŠ sa kontroly uskutočňujú spravidla 2 x ročne a to písomnou formou každej učiteľky, kde uvedie klady, negatíva a návrhy na odstránenie negatív. Problémové situácie riešime aj priebežne na poradách , rozhovoroch s rodičmi a pod. Nástroje kontroly sú metódy, formy, prostriedky, napr.: pozorovanie, anketa, dotazník, rozhovor, diskusie, pracovné listy, súťaže, hospitácie zamerané na vedomosti detí.

Pri hodnotení detí spolupracujeme s CPPPaP.

10.Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Naša materská škola má v ročnom pláne vypracovaný vlastný systém kontroly a hodnotenia . Hlavnou formou je hospitačná činnosti. Hospitácie a kontrolné činnosti je potrebné vnímať ako efektívny  spôsob hodnotenia kvality práce učiteľov.

Pozitívne aj negatívne zistenia zástupkyne pre Mš  využíva pri metodickom usmernení učiteliek, ale aj v komplexnom riadení materskej školy v záujme skvalitnenia

výchovno-vzdelávacej činnosti i celého jej fungovania.

U prevádzkových zamestnancov sa hodnotia výsledky a kvalita práce, svedomitosť pri plnení pracovných povinností.

11.Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha podľa aktuálnych ponúk odborných vzdelávacích  seminárov.

V rámci sebavzdelávania pedagogickí zamestnanci študujú odbornú literatúru, vzájomne diskutujú a konzultujú na pedagogických poradách a metodických združeniach na rôzne odborné témy.

Sledujú aktuálne  informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických dokumentoch na webových portáloch: www.minedu.sk , www.statpedu.sk