Informačná povinnosť čl.

Základná škola s materskou školou Veľký Slavkov, Školská 240, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 37876431

kontaktné údaje: 0948 103 650, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., www.skolaslavkov.sk

______________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SRč. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajovsúdôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našichinformačných systémoch na presne určených právnych základoch.Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch
pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom– ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania.
  Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s onlineslužbami
  a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 3. Právo na výmaz– „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely,
  na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, akako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.


 

 1. Právo na prenosnosť osobných údajovje právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesťk ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade,ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej
  vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 2. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máteako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu
  na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov,
  ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vašezáujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Základná škola s materskou školou Veľký Slavkov, Školská 240, 059 91 Veľký Slavkov prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom
v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane
situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ,prípadne číslo 0948 103 650

alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


 

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

1 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

Účel spracúvania osobných údajov

plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov
Názov informačného systému IS Personálna a mzdová agenda zamestnancov
Právny základ

Personálna agenda:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.   o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                        č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, § 78 zákona NR SR
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Mzdová agenda:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

BOZP: zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti                         a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu                         o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR                       č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

Pracovná zdravotná služba: zákon č. 577/2004 Z. z.                     o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z.                                 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve                   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z.                     o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov,
ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov:

§ 153-155 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ– technik BOZP, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Odborový zväz PŠaV na Slovensku, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov

-       Osobný spis zamestnanca – 70 rokov od narodenia,

-       Dovoleny – 3 roky,

-       Dochádzky – 3 roky,

-       Žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede – 5 rokov,

-       Dokumentácia k výberovému konaniu – 5 rokov,

-       Mzdové listy – 50rokov,

-       Starostlivosť o zamestnanca (životné jubileá, rekreácie,...) – 10 rokov,

-       Ľahké úrazy – 5 rokov,

-       Ťažké úrazy – 5 rokov,

-       Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví – 5 rokov,

-       Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov – 5 rokov,

-       Dokumentácia školení, preškolení z oblasti PO a BOZP – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci
2 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk
s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.
Názov informačného systému IS Ekonomicko-účtovný


Právny základ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z.o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniachz príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákonč. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov

-          Podklady pre zostavenie miezd (odvody, poistenia, prídavky, daňové bonusy, pôžičky, sporenie) – 10 rokov,

-          Prihláseniai (odhlásenia) do zdravotnej a sociálnej poisťovne – 10 rokov,

-          Daňové výkazy – 10 rokov,

-          Účtovné doklady (faktúry, platobné poukazy, interné doklady,...) – 10 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov
3 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadostio prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania
.
Názov informačného systému IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov

-          Žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede – 5 rokov,

-          Dokumentácia k výberovému konaniu – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   Uchádzači o zamestnanie


4 EVIDENCIA DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o deťoch navštevujúcich materskú školu, zámerom fungovania ktorej je podpora osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvárania predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie.
Názov informačného systému IS Evidencia detí materskej školy
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Zriaďovateľ, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný
na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov
a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva, iné orgány verejnej moci/správy na základe osobitného predpisu
.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov

-          Triedna kniha – 10 rokov,

-          Triedny výkaz – 60 rokov od narodenia.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

-         zákonní zástupcovia detí, pri zápise dieťaťa do školy,

-         deti a zákonní zástupcovia.

5 EVIDENCIA ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch základnej školy s cieľom zabezpečiť výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace
sa na primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (druhý stupeň základnej školy).
Názov informačného systému IS Evidencia žiakov základnej školy
Právny základ

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch
a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi

platnými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný
na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov
a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva,
zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov

-          Triedna kniha – 10 rokov,

-          Triedny výkaz – 60 rokov od narodenia,

-          Katalógový list žiaka – 60 rokov od narodenia,

-          Klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie) – 5 rokov,

-          Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia) – 5 rokov,

-          Trestné činy žiakov, škody spôsobené žiakmi – 10 rokov,

-          Štúdium žiaka v zahraničí – 5 rokov po ukončení štúdia,

-          Zahraniční študenti – 5 rokov,

-          Prerušenie štúdia, individuálny študijný plán – 5 rokov,

-          Vylúčenie zo štúdia – 10 rokov,

-          Písomné práce žiakov – 3 roky,

-          Záujmové krúžky – 5 rokov,

-          Zaradenie podľa odborných činností – 5 rokov,

-          Lekárske prehliadky žiakov – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

-         zákonní zástupcovia detí, pri zápise dieťaťa do školy,

-         žiaci školy a zákonní zástupcovia.


6 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

Účel spracúvania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií a informácií
o zamestnancoch, žiakoch a deťoch so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa
na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch školy,
na sociálnych sieťach.
Názov informačného systému IS Propagácia prevádzkovateľa
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na archiváciu os. údajov Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku škole – 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

-      žiaci školy,

-      zákonní zástupcovia žiakov,

-      zamestnanci prevádzkovateľa IS.

7 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Účel spracúvania osobných údajov

Základným účelom IS Školský klub detí je rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie
a za svoje konanie, aktívne využívanie voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti
. Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
Názov informačného systému IS Školský klub detí
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, zákonom NR SR
č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov Verejnosť.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Školský klub detí – 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

-         žiaci školy,

-         zamestnanci prevádzkovateľa,

-         iné osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracúvaním
ich osobných údajov na vymedzený účel.

8 STRAVOVANIE (JEDÁLEŇ)

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov stravníkov. Školská jedáleň
sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov
pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať
aj iné fyzické osoby.
Názov informačného systému IS Stravovanie (jedáleň)
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z.
o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
Súhlas dotknutej osoby podľa článku
6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Evidencie – 5 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

-         stravníci,

-         zákonní zástupcovia stravníkov (detí, žiakov).

9 ODBORNÁ PRAX

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách – študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.
Názov informačného systému IS Odborná prax
Právny základ Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov             v znení neskorších predpisov, zákon o vysokých školách              č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Dochádzky – 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa


Kategórie dotknutých osôb  

-      študenti vysokých škôl na odbornej praxi,

-      žiaci stredných škôl na odbornej praxi.

10 PROJEKTY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie dokumentácie potrebnej                       pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie, ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.
Názov informačného systému IS Projekty zo štrukturálnych fondov

Právny základ
Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva                 zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci jednotlivých grantových schém                         a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.
Kategórie príjemcov Európska Komisia a jej splnomocnení zástupcovia, Riadiace a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov a nimi poverené osoby, Partneri projektov (najmä hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, NKÚ, Certifikačné orgány, Orgány auditu a nimi poverené osoby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Projekty – 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

Všetky fyzické osoby účastné daného projektu:

-         interní zamestnanci prevádzkovateľa,

-         osoby mimo pracovného pomeru.


11 SŤAŽNOSTI

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.
Názov informačného systému IS Sťažnosti
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Sťažnosti – 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

-         fyzické osoby – sťažovateľ,

-         fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,

-         iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností.


12 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom
o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi,
ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu
k informáciám.
Názov informačného systému IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z.z.             o slobodnom prístupe k informáciám
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
Kategórie príjemcov žiadatelia, orgány verejnej moci
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístup k informáciám – 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
13 SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov
v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty
ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.
Názov informačného systému IS Správa registratúry


Právny základ Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Kategórie príjemcov orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Bežná korešpondencia – 3 roky
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom
14 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 54/2019 Z. Z. O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Účel spracúvania osobných údajov

Prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Názov informačného systému IS Podnety podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Právny základ Zákon NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Podnety – 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

-         oznamovateľ,

-         osoba, proti ktorej podnet smeruje.

15 RADA ŠKOLY

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie ich komunikácie so školou.
Názov informačného systému IS Rada školy
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Rada školy – 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   Členovia rady školy.
16 EVIDENCIA SZČO

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.
Názov informačného systému IS Evidencia SZČO
Právny základ Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                             o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                             a súvisiacimi právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba
17 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Názov informačného systému IS Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR.
Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa
18 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb   pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Názov informačného systému IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb
Právny základ Čl. 6, odst. 1, písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov
Kategórie príjemcov -           orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb   fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva