Zamestnanci školy

PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY

Vedenie ZŠ s MŠ

    Mgr. Jana Keťová,  riaditeľ školy,  

Mgr. Petra Glatzová, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ   

Základná škola

Triedni učiteli

                 1.  - Mgr. Alena Šarníková , 1. - 4.

                 2.  - Mgr. Štefánia Siváková, 1.- 4.

                      3.  - Mgr. Miroslava Pavlíková , 1.- 4.

                  4.   -Mgr. Andrea Ceklárová,  1.- 4.

           5.  - Mgr. Veronika Mervová , 

         6.  - Mgr. Monika krakovská

   7.  - Mgr. Beáta Firicová

        8.  - Mgr. Michaela Deptová 

            9.  - Mgr.  Viera Stankovičová 

Netriedni vyučujúci:

           Mgr. Mária Kalousková

                                                    

Mgr. Jozef Kapina NV- katolícke náboženstvo

    

Metodické orgány:

Metodické združenie I. st.
Vedúci MZ: Mgr. Andrea Ceklárová
 • členovia : Mgr. Štefánia Siváková, Mgr., Mgr. Andrea Celkárová, Mgr. , Mgr. Alena Šarníková,  Mgr. Jana Keťová,  Mgr. Viera Stankovičová
PK spoločenskovedných predmetov
Vedúci PK : Mgr. Monika Krakovská
 • členovia:  Mgr. Michaela Deptová,  Mgr. Jana Keťová,  Mgr. Beáta Firicová,  Mgr. Alena Šarníková, Mgr. Monika Krakovská, Mgr. Andrea Ceklárová, Mgr. Mária Kalousková
PK prírodovedných predmetov
Vedúci PK : Mgr. Mária Kalousková
 • členovia : Mgr. Mária Kalousková, Mgr. Petra Glatzová, Mgr. Beáta Firicová, Mgr. Viera Stankovičová, Mgr. Michaela Deptová

Ďalšie vnútroškolské funkcie:

 •                                Mgr. Beata Firicová,  výchovná poradkyňa
 •                                              Mgr. Michaela Deptová,  koordinátor projektu Zdravá škola
 •                           Mgr. Michaela Deptová,  koordinátor pre environmentálnu výchovu
 •                           

Prevádzkoví zamestnanci:

 •                                             Anna Grešová,  administratívna pracovníčka pre PaM a ekonomiku
 •                    Mária Josková, vedúca školskej jedálne
 • Jozef  Keťo, kurič, údržbár
 •         Mária Budzáková,  upratovačka
 •    Anna Fornalská,  upratovačka
 •      Slávka Kokyová,  upratovačka  
 •                
 • Materská škola
 •          Andrea Petruláková, učiteľka MŠ
 •         Jana Krivoňáková , učiteľka MŠ
 •   Eva Svitanová, učiteľka MŠ

Školský klub detí

 •                                            Mgr. Viera Stankovičová, vychovávateľka ŠKD  

Školská jedáleň

 •                       Mária Josková, vedúca školskej jedálne
 •       Soňa Olejová, hlavná kuchárka
 •  Silvia , kuchárka
 •