O škole

Vízia školy

„Dokázať poskytovať každému žiakovi dobré podmienky pre získanie základných kompetencií vo vzdelávaní a v socializácii“
 • vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti schopné uplatniť sa v spoločnosti.
 • pestovať u žiakov zdravý životný štýl, dôsledne realizovať protidrogové opatrenia, prostredníctvom rozvoja zdravotnej, telesnej výchovy bojovať proti civilizačným chorobám, vytvárať čo najlepšie podmienky pre realizáciu edukačného procesu a mimoškolských aktivít s dôrazom na informatiku a rozvoj cudzích jazykov.
 • prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti rodičov do diania v triede a škole.

Priority školy

 • zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu žiakov
 • skvalitňovať vyučovanie cudzieho jazyka
 • zvyšovať počítačovú gramotnosť
 • umožňovať vzdelávanie deťom so špeciálno-edukačnými potrebami
 • organizovať a realizovať školské projekty zamerané na netradičné formy vyučovania
 • skvalitňovať medziľudské vzťahy intervenčnými programami zameranými na sebapoznávanie a zážitkové učenie

Koncepčný zámer školy

 • rozvoj jazykových, matematických, technických a športových zručností, rozvoj počítačovej gramotnosti
 • individuálna práca s talentami (otvorenie záujmových krúžkov)
 • variabilnosť učebných osnov (posilnenie infomatiky v predmetoch, posilnenie výučby Sj, M v rámci povinne voliteľných predmetov )
 • environmentálna výchova v plánoch MZ a PK, ekolog. prírodopis, Veľký Slavkov čistá obec
 • dôraz na mravnú výchovu ( organizácia kultúrnych a výchovných podujatí)
 • preventívny protidrogový program
 • spolupráca s PPP a CVČ v Poprade
 • rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa
 • dodržiavanie metodických pokynov pri klasifikácii
 • napojenie školy na vysokorýchlostný internet
 • organizácia spoločenských, kultúrnych a športových podujatí pre verejnosť a žiakov školy
 • organizovanie besied, výletov, exkurzií a Dňa otvorených dverí
 • verejná prezentácia činnosti a aktivít ŠKD
 • udržiavanie estetického vzhľadu interiéru i exteriéru školy
 • úspešná spolupráca so zriaďovateľom
 • udržiavanie plynovej kotolne vo výbornom technickom stave
 • vymaľovanie priestorov školy (chodby a šatne)
 • humanizácia a demokratizácia vyučovacieho procesu
 • skvalitnenie spolupráce učiteľov s výchovnou poradkyňou
 • vybavenie odborných učební informatiky a AJ, M-F, Pr-Ch ďalšou technikou
 • príprava žiakov na úspešnú reprezentáciu školy
 • verejná propagácia úspechov školy
 • oceňovanie najúspešnejších žiakov školy
 • skompletizovanie dokumentačných podkladov pre žiadosť o poskytnutie financií z projektov EÚ

Naše poslanie

 • vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie,
 • aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť,
 • aby sa v ďalšom živote, na štúdiách i v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami a vedomosťami, ktoré získali už na základnej škole,
 • vychovávať mladých ľudí, ktorí budú mať radosť zo života a uplatnia sa v ňom,
 • predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť a podobne,
 • sústavne a cieľavedome sa podieľať na vytváraní zdravého, ekologicky čistého a estetického prostredia školy,
 • zapojiť sa do programov, súťaží podporujúcich zdravie a zdravú školu,
 • materiálnymi hodnotami sa podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy,
 • aktívne podporovať talentovaných a nadaných žiakov, individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží, korešpondenčných kvízov a predmetových olympiád na úrovni školy, okresu, prípadne SR,
 • zvýšenú pozornosť venovať slabo prospievajúcim žiakom v spolupráci s rodičmi, s PPP a individuálnym prístupom zvyšovať ich vzdelávaciu úroveň,
 • v ŠKD sa usilovať o zabezpečenie duševného a telesného vývoja detí, o rozvíjanie mravnej, etickej, estetickej a telesnej kultúry. Pestovať u detí morálno-vôľové vlastnosti, citovú výchovu, utvárať dobré vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, medzi vekové rozdielnymi deťmi, formovať u nich kladný vzťah k práci, viesť ich k ochrane životného prostredia,
 • vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov školy,
 • úzko spolupracovať s radou školy, združením rodičov, s OcÚ a s ostatnými organizáciami pre sústavné vytváranie čo najlepších podmienok a zvyšovanie celkovej úrovne školy.

Chceme dosiahnuť a zabezpečiť

 • v súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania v SR Milénium a s využitím možností školy dosiahnuť čo najvyššiu gramotnosť v oblasti IKT predovšetkým žiakov 9. r.
 • vychádzajúc z mnohoročnej tradície školy, personálneho vybavenia, perspektív a potrieb spoločnosti zabezpečiť čo najkvalitnejšiu prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
 • zabezpečiť prípravu na život v 21. storočí, ktorý vyžaduje od človeka, aby bol schopný kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, pripraviť človeka flexibilného a rozhľadeného, cieľavedomého a vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, človeka schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.
 • výchovu a vzdelanie orientovať na žiaka, zohľadňovať jeho individualitu a jeho potreby, s dôrazom na meniace sa podmienky a požiadavky spoločnosti. Podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy (interaktívne, zážitkové a skúsenostné učenie, projektové vyučovanie a ďalšie), ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov.
 • premeniť tradičné encyklopedicko-memorovacie a direktívno-neživotné formy na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti. (Milénium).
 • odhaliť a rozvíjať nadanie, talent a schopnosti každého jedinca, rozvíjať ho ponukou mimoškolských aktivít.

Strategické úlohy školy

 • príprava žiakov na prijímacie pohovory na SŠ a Monitor,
 • prostredníctvom projektov školy posilniť výchovnú zložku edukačného procesu,
 • venovať zvýšenú pozornosť prechodu žiakov z I. na II. stupeň ZŠ,
 • propagovať výsledky školy na verejnosti a tak zlepšovať spoluprácu školy a rodiny, školy s verejnosťou a inštitúciami, sponzormi,
 • osobitnú pozornosť venovať medzinárodnej spolupráci školy potrebnej na rozvoj jazykov a získavanie nových poznatkov pre žiakov a učiteľov,
 • účelne využívať financie získané do rozpočtu školy, prostredníctvom projektov, grantov a sponzorov, získavať ďalšie finančné zdroje mimo rozpočtu,
 • uskutočňovať poznávacie a vzdelávacie exkurzie pre žiakov ZŠ a rozvíjať tým zážitkové vnímanie žiakov,
 • osobitnú pozornosť venovať integrovaným žiakom i žiakom s vývinovými poruchami a vytvárať optimálne podmienky pre túto činnosť,
 • rozvíjať počítačovú gramotnosť žiakov v edukačnom procese a v mimoškolskej práci,
 • sústavnú pozornosť venovať medziľudským vzťahom vo vzťahu učiteľ-žiak, žiak-žiak, vytvárať optimálnu pracovnú atmosféru na škole,
 • zvýšenú pozornosť venovať rozvoju talentov žiakov aj prostredníctvom predmetových súťaží a olympiád.