História školy

    Doposiaľ nie je presne zistené, kedy sa vôbec vo Veľkom Slavkove zriadila prvá škola, ale už pred výstavbou prvej evanjelickej školy v roku 1788 tu bola budova jednotriednej katolíckej školy.

 

    Prvá škola v obci vznikla na katolíckej fare, lebo školstvo v minulosti u nás malo len cirkevný charakter. Škola mohla vzniknúť so založením tunajšej fary. Školy sa stavali pri kostoloch a prvými učiteľmi boli kňazi. Neskôr funkcia učiteľa prešla na organistov, ktorí dostávali plat v naturáliách, niekedy i v peniazoch. Vyučovací proces sa zameriaval predovšetkým na získavanie náboženských vedomostí, ako aj základy čítania, písania a počítania.

 

    V apríli 1788 sa pod vedením slavkovského kňaza Tomáša Maukscha po dvoch rokoch dostaval evanjelický kostol s farou a v roku 1789 sa pod jeho vedením postavila a dala do  prevádzky aj jednotriedna evanjelická škola. Okrem úradnej maďarčiny sa vyučovalo do roku 1918 aj po nemecky, čo bolo presadené v roku 1831 na sneme v Pešti za panovania rakúsko-uhorského cisára Františka I.. Školstvo bolo organizované podľa cirkví, ale v roku 1868 už bolo umožnené zakladať aj obecné školy. V tom čase učitelia boli zároveň kostolníkmi, organistami, zvonármi, pisármi a dokonca aj hlásnikmi.

 

star foto koly